Všeobecné obchodní podmínky

Jméno podnikatele: Mgr. Jana Buchmannová
Místo podnikání: Zelnice 594, 696 17  Dolní Bojanovice
IČO: 87770687
Nejsem plátce DPH

 

(dále také jen „Poskytovatel“)

 

I. Obecná ujednání

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb uvedených na www.janabuchmannova.cz mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).  

1.2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní v případech, kdy je zákazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

 

II. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu.

 

III. Cena služeb, platební podmínky, storno podmínky

3.1 Sjednanou kupní cenou je cena odsouhlasená s klientem písemně nebo ústně a klientem následně zaplacená. 

3.2 Cenu za služby je nutné uhradit před jejich poskytnutím, a to do 3 dnů od obdržení platebních údajů. V opačném případě hrozí zrušení zarezervovaného termínu konzultace. 

3.3 U osobních konzultací je nutné platbu provést tak, aby byla připsána nejpozději 48 hodin před termínem konzultace, u on-line konzultací pak nejpozději 24 hodin před termínem konzultace. V opačném případě bude Poskytovatelem termín konzultace zrušen. 

3.4 Platba je možná bezhotovostně bankovním převodem na účet Poskytovatele, pokyny k platbě obdrží Zákazník v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. 

3.5 Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

3.6 Při zrušení osobní konzultace méně než 36 hodin před jejím termínem bude účtován storno poplatek ve výši 500 Kč.

3.7 Při zrušení osobní konzultace méně než 6 hodiny před jejím termínem nebo při nedostavení se na osobní či on-line konzultaci bez jejího předešlého zrušení bude účtována plná cena. 

 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Zákazník je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem prostředky komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě mu Poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany Poskytovatele již splněna.

4.2 Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

 

V. Reklamační řád

5.1 Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou.

5.2 Pokud nebyl produkt zákazníkovi dodán v dodací lhůtě, je potřeba nejdříve zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) zákazník nenalezne, uplatní reklamaci dle následujícího odstavce.

5.3 Reklamaci je potřeba uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad e-mailem na adresu jana@janabuchmannova.cz. K reklamaci je třeba popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Zákazník se může domáhat a) nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny.

5.4 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace. 

 

VI. Řešení mimosoudních sporů

6.1 Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.

6.2 Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

7.2 Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích mého webu.

7.3 Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2023.