OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážím si vaší důvěry, se kterou mi svěřujete své osobní údaje. Účelem níže uvedených informací je seznámit vás – tedy subjekty údajů – s vašimi právy a poskytnout vám srozumitelné informace o tom, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno.
 

I. Mlčenlivost
Hned v úvodu bych vás ráda ujistila, že zachovávám 100% mlčenlivost o veškerých vámi písemně předaných či ústně sdělených informacích, osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.
  
II. Kdo je správce osobních údajů
Jsem fyzická osoba Mgr. Jana Buchmannová, se sídlem na adrese Zelnice 594, 696 17  Dolní Bojanovice, IČ 87770687, DIČ CZ7658304302, e-mail: jana@janabuchmannova.cz , provozující webovou stránku www.janabuchmannova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.
 
III. Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: jana@janabuchmannova.cz nebo telefonním čísle +420 607 530 108.
 
IV. Prohlášení
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením EU 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (známým pod zkratkou GDPR), které vstupuje v účinnost 25. 5. 2018, a tedy že:

 • Zpracovávám vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • Umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

V. Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, telefon a další údaje, které mi dobrovolně poskytnete a které nezbytně potřebuji k plnění smlouvy, tedy ke zpracování vašeho profesního životopisu, průvodních dopisů či textů na LinkedIn profil, poskytnutí zpětné vazby na váš profesní životopis, poskytnutí kariérního poradenství apod.
Dokumenty, které pro vás zpracuji, uchovávám po dobu 5 let od jejich poslední aktualizace. Stejnou dobu archivuji i vámi poskytnuté podklady a informace, které posloužily k vytvoření těchto dokumentů nebo k poskytnutí dalších vámi objednaných služeb. 

2. Vedení účetnictví
Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  
VI. Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
 
VII. Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • Zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů  (zabezpečeno jménem a heslem).
 • Pravidelnou aktualizací softwaru.
 • Bezpečně uzamčenou provozovnou
 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VIII. Předání osobních údajů třetím osobám 
K vámi poskytnutým údajům mám přístup pouze já sama. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Žádné vaše údaje nebudu předávat ani do třetích zemí. Data zpracovávám výhradně v Evropské unii.
 
IX. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu jana@janabuchmannova.cz

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 15 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. 
 • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 10 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy vymažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.
 • Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.